תקנון

 תקנון אתר TABURET

ברוכים הבאים לאתר מכירות TABURET – החנות אינטרנט וירטואלי של ריהוט לבית .

1.כללי

הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן, הם מהווים הסכם מחייב בן לקוח לבין אתר שלנו .

הלקוח מתחייב לקרוא הוראות תקנון זה, בטרם תשתתף במכירות. מודגש כי עצם ההשתתפות באיזה מהמכירות תהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת, מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והוא מסכים להן.

רשאים לרכוש מוצרים תושבי מדינת ישראל מגיל 18 ומעלה, אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות .

על תקנון זה יחולו החוקים של מדינת ישראל, סמכות השיפוט הבלעדית תינתן לבתי משפט במחוז צפון בלבד.

2.סודיות ופרטיות

אתר TABURET מתחייבת בזאת לשמור על פרטיות הלקוח וכן, שלא לעשות שימוש כלשהו במידע שמסרו לה לקוחותיה שלא למטרה לשמה נמסר וכן, לא תמסור המידע, כולו ו/או חלקו, לצד שלישי כלשהו, אלא מקום בו היא נדרשת לעשות כן לפי חוק ולכל ערכאה שיפוטית ולמעט במקרים הבאים:

אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודותייך לאחר
לשם גביית כספים המגיעים ממך בגין רכישת מוצר באתר, במרכז ההזמנות הטלפוני או בכל אמצעי אחר
בקשר למתן תעודת אחריות או קבלת שירות למוצר או לצורך אספקת המוצר
אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם אתר “טבורט” או מי מטעמה
בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך אתר “טאבורט”
אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר “טבורט” או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה והחברות המציעות
אם עשית באתר שימוש לביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

3.אחריות

 • החברה אחראית לריהוט ששווק והובל על ידה ו/או על ידי מי מטעמה למשך 12 חודשים בלבד מהמועד שבו הוא שווק לבית הלקוחות, ובצירוף חשבונית מס או טופס הזמנה, המעידים על רכישתו מהחברה.
 • חתימת הלקוחות על גבי תעודת המשלוח ביום קבלת הריהוט מהווה את הסכמתם כי קיבלו את הריהוט בשלמות.
 • החברה לא תישא באחריות אם נגרם נזק לריהוט עקב הרכבה לא נכונה שבוצעה על ידי הלקוח ו/או שימוש בלתי סביר בו.
 • האחריות תינתן לריהוט שנמצא בכתובת המפורטת בטופס ההזמנה בלבד.
 • הלקוחות יישאו בעלות הובלת הריהוט למחסני החברה לשם תיקונו.
 • החברה תפעל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בנוגע לבקשה להחלפת מוצר או לתיקונו בשל פגמים שהתגלו בתקופת  האחריות.
 • מובהר כי האחריות אינה כוללת את אחד ו/או יותר מהמקרים הבאים: שברים כתוצאה משימוש לא נכון, קרעים לרבות  קרעים ו/או שברים בידיות הספות שנגרמו בשל רשלנות הצרכן ו/או שימוש ו/או ניקוי בניגוד להוראות היצרן ו/או בשל נזק מכוון שנגרם על ידי הצרכן, תפרים שנפרמו עקב מתיחה בעור, סדקים בעור כתוצאה מחשיפה יתר על המידה לשמש.
 • לא תינתן אחראיות בעת הובלה/הרכבה עצמית על ידי הלקוח.

4.ביטול עסקה

 • ניתן לבטל עסקה עד 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם, על פי חוק הגנת הצרכן משנת 1981. הביטול ייעשה אר ורק בהודעה שתישלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החברה.
 • בעת ביטול עקב פגם או אי התאמה להזמנה – החזרת המוצר תעשה על חשבון החברה, החברה תשיב לצרכן את מלוא הכסף ששילם. הכסף יושב לצרכן תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול וקבלת המוצר במשרדנו.
 • בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה להזמנה – החזרת המוצר תעשה על חשבון הצרכן, הכסף ששילם הצרכן יושב  לו.
 • סייגים לזכות ביטול:לא ניתן לבטל עסקה של רכישת מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן.